Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Envolutions (de opdrachtnemer), en de Klant (de opdrachtgever) waarop Envolutions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Envolutions, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Als een bepaling in overeenkomsten onwettig, ongeldig of voor een willekeurige reden niet afgedwongen kan worden, dan zal deze bepaling worden geacht als niet deel van de overeenkomst en zal dit de validiteit van de rest van de overeenkomst niet in twijfel trekken.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.6 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld kan tevens met een geregistreerd mailadres worden gecorrespondeerd. Beide partijen kunnen diens mailadres wijzigen, maar zullen volgens dezelfde voorwaarden de andere partij op de hoogte brengen.

1.7 Met de gedeelde noemer ‘services’ wordt gerefereerd naar alle overeenkomsten, diensten, producten of afspraken met Envolutions bedoeld.

Wijziging algemene voorwaarden

2.1 Envolutions is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Envolutions zoveel mogelijk vooraf met de Opdrachtgever bespreken.

2.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Opzegging

3.1 Een overeenkomst kan onmiddellijk worden beëindigd door Envolutions als:

 • De Opdrachtgever de facturen niet binnen diens aangegeven termijn betaalt.
 • De Opdrachtgever correcte uitvoering van de services verhindert of weigert mee te werken.
 • De uitgevoerde diensten en services niet meer aangeboden worden.

Services

4.1 Opdrachtnemer zal het geoffreerde project naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en naar beste kunnen te verrichten, maar kan niet garanderen dat middels de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. Het gaat om een inspanningsverplichting, niet om een resultaatsverplichting. Met betrekking tot marketingbudgetten mag Opdrachtgever verwachten dat Opdrachtnemer zich marktconform inspant voor het afgesproken budget.

4.2 Opdrachtnemer zal nimmer garanties geven op omzet, winst, aantal bezoekers, offertes, aanvragen of contacten of andere omzetgerelateerde zaken voortvloeiend uit welk product dan ook. Opdrachtnemer kan om die reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld dan wel in gebreke worden gesteld voor/door tegenvallende verkoopresultaten of andere omzetgerelateerde resultaten, voortvloeiend uit de geleverde diensten of producten van Opdrachtnemer.

4.3 Indien drukwerk wordt geleverd door Envolutions: alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of designs van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk of telefonisch te bevestigen.

4.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

 • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in de alinea hierboven zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 • fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

4.5 Bij het vastleggen van audiovisuele media door de opdrachtnemer is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van de privacy en de goedkeuring van de omstanders.

4.6 Voor alle designs en websites gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij een design wordt naar de wensen van de Opdrachtgever geluisterd en Envolutions zal naar alle redelijkheid proberen aan de verwachting van de Opdrachtgever te voldoen. In de gevallen waarbij de Opdrachtgever niet tevreden is met de geleverde designs, biedt Envolutions maximaal 1 alternatief design.
 • Aanpassingen op een eerder geleverd design waarvoor geldt dat Envolutions accepteert kleine wijzigingen te maken wordt gezien als een extra service en mogen de Opdrachtgever kosten voor worden aangerekend. Het copyright en intellectuele eigendom van alle designs resteert bij Envolutions totdat de service voltooid of beëindigd is.

4.7 Voor het maken van accounts bij derden voor de Opdrachtgever geldt dat de inloggegevens voor de gemaakte accounts beschikbaar gesteld zullen worden de Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de services of na het voltooien van de services. Zolang de services worden uitgevoerd dient de Opdrachtgever geen wijzigingen aan de inloggegevens te maken mits deze bekend worden gemaakt aan Envolutions. Wordt dit wel gedaan dan behoudt Envolutions het recht de service op te schorten.

4.8 Eigendom van accounts bij derden waarbij door Envolutions data is verzameld en geordend, kunnen worden overgedragen van Envolutions naar de Opdrachtgever mits aan alle voorwaarden worden voldaan:

 • Aan de kosten van de gebonden overeenkomst voldaan is
 • De overeenkomst door de Opdrachtgever wordt beëindigd
 • Een schriftelijk verzoek is ingediend

4.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien werkzaamheden niet verricht kunnen worden omdat de software beperkt is en daarbinnen het niet mogelijk blijkt zijn.

4.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien werkzaamheden niet of niet tijdig verricht kunnen worden doordat de medewerking, input of contact van Opdrachtgever dan wel de webbouwer (dan wel andere uitvoerder) uitblijft. De betreffende inspanningsverplichting ligt bij de uitvoerende partij.

4.11 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen in de campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website door of namens Opdrachtgever en/of derden niet uit de sfeer van Opdrachtnemer.

4.12 Na beëindiging van een overeenkomst worden ten behoeve van optimalisatie gepleegde aanpassingen in stand gelaten; die kunnen dan niet meer kosteloos teruggezet of aangepast worden.

4.13 Aan zoekwoordposities die worden gemeten en gerapporteerd kunnen geen rechten worden ontleend. Deze posities worden op een zo objectief mogelijke manier gemeten, maar deze kunnen door het algoritme van Google of andere partijen per gebruiker verschillen. Indien afwijkingen noodzakelijk zijn ontstaan ten opzichte van eerder voorgestelde zoekwoorden is Opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk.

4.14 Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor content die ten behoeve van Opdrachtgever op internet wordt geplaatst. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever content plaatst en dat Opdrachtgever te allen tijde daarvoor verantwoordelijk blijft.

4.15 De opdrachtgever verstrekt de inloggegevens van alle benodigde accounts voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten.

4.16 De kosten van werkzaamheden die door derden gedaan moeten worden ten behoeve van SEO komen voor rekening van Opdrachtgever.

4.17 Opdrachtnemer geeft geen garantie op de vertoning van of op (top)posities voor de Google Mijn Bedrijf-pagina.

4.18 Rapporten worden samengesteld op basis van data geleverd door (meerdere) derde partijen waarvan de nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid niet door Envolutions gegarandeerd kan worden.

4.19 In voorkomende gevallen kunnen rapportages worden uitgebreid met tekst en uitleg van de campagnemanager. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

4.20 Indien rapportage slechts mogelijk is middels koppeling met Analytics is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanleveren van de inloggegevens van Analytics.

4.21 Indien voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en geen fatale termijn. Dit geldt ook voor de ingangsdatum; dit is een streefdatum en geen ‘harde’ datum waar rechten aan kunnen worden ontleend.

4.22 Indien Opdrachtnemer verwacht de ingangsdatum of een opleveringstermijn niet te zullen halen, zal zij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.23 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afgekeurde advertenties, geblokkeerde accounts, gederfde omzet voor het niet live staan van een campagne, vermindering van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen.

4.24 Posities met online advertenties ontstaan op basis van een biedsysteem, waardoor Opdrachtnemer nooit garanties op bepaalde posities kan geven.

4.25 Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de contractsduur te adverteren of te laten adverteren op zoekmachines waarop Opdrachtnemer een campagne voor Opdrachtgever heeft lopen met advertenties die linken naar dezelfde website(s) als de advertenties die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever geplaatst heeft.

4.26 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien bepaalde advertentie-functionaliteiten niet in werking gesteld kunnen worden vanwege beperkingen van de website/het cms dan wel vanwege de beperking van de producten van de Opdrachtgever (zoals bij producten zonder EAN-nummers).

4.27 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen met betrekking tot de campagne of de resultaten, indien die gevolgen veroorzaakt worden door aanpassingen op de website of Google Ads campagne door Opdrachtgever en/of derden.

4.28 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

 • het controleren en handhaven van de wettelijke richtlijnen voor het verzamelen van een mailbestand
 • de verwerking van inschrijvingen en afmeldingen van enig mailbestand.

4.29 Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de e-mailadressen in de e-mailbestanden van de Opdrachtgever rechtmatig zijn verkregen volgens de richtlijnen van de ‘Code Reclame via E-mail’ -dit houdt in dat de gebruikers van de e-mailadressen de mogelijkheid hebben gehad om commerciële e-mails te weigeren- en dat nieuwe gebruikers actief toestemming hebben gegeven tot het ontvangen van commerciële e-mails.

4.30 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel in de toekomst te ontstane geschillen met de Reclame Code Commissie, die voortvloeien uit het niet naleven van het bovenstaande.

4.31 Envolutions levert hosting via hosting leveranciers. Overeenkomsten tussen Envolutions en de opdrachtgever worden aangegaan voor een periode van een jaar tenzij anders overeengekomen. Hostingcontracten worden stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van een (verlengde) overeenkomst door Opdrachtgever dient minimaal twee maanden voor het einde van de contractperiode te geschieden.

4.32 Envolutions is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers of bij de hosting leverancier, uitval van elektriciteit e.d.

4.33 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:

 1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
 2. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 3. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal.
 5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
 7. het verspreiden van computervirussen.

Betalingen

5.1 De facturen moeten vóóraf de ingang van de betreffende services worden betaald in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Is hier niet aan voldaan, dan behoudt Envolutions het recht om de service(s) uit te stellen.

5.2 In het geval van beëindiging van een overeenkomst of service door de Opdrachtgever worden er geen restituties gegeven door Envolutions of leden daarvan.

5.3 De Opdrachtgever verzekerd ook resterende rekeningen voor lopende advertentiecampagnes en werkzaamheden bij Envolutions af te betalen indien daar sprake van is.

5.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Herinneringskosten:

 • eerste herinnering: € 7,50,
 • tweede herinnering € 15,00, derde en
 • laatste herinnering € 25,00.

5.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Envolutions op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Honorarium

6.1 Het honorarium van de Envolutions is niet afhankelijk van de uitkomst of resultaat van de verleende diensten.

6.2 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Envolutions geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6.4 Naast het honorarium heeft de Envolutions recht op vergoeding van de door Envolutions ten behoeve van de campagne of anderszins voor de De Opdrachtgever gemaakte kosten, hieronder onder meer te verstaan,kosten voor van door de Envolutions ingeschakelde derden.

6.5 Envolutions mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van een overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Envolutions, dat in redelijkheid niet van Envolutions mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Envolutions zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Envolutions zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Incassokosten

7.1 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 35,00.

7.2 Indien Envolutions hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

7.3 De Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Garanties

8.1 Envolutions verzekert niet dat de services de verwachtingen, standaarden of benodigdheden van de Opdrachtgever bereiken. Het risico betreffende de kwaliteit en prestaties ligt bij de Opdrachtgever tenzij schriftelijk anders vermeld is. Envolutions biedt de services aan ‘zoals aangeboden’ en zonder extra garanties. De partijen accepteren dat:

 1. de tijdelijke garanties staande in deze voorwaarden de enige garanties zijn gegeven door beide partijen.
 2. beide partijen elke andere garantie, zowel geuit als geïmpliceerd, als niet geldig beschouwen.

8.2 Elke vorm van inhoud zoals tekst, grafische beelden, designs, merknamen en andere ontwerpwerk geleverd aan Envolutions door de Opdrachtgever, rechtmatig eigendom is van de Opdrachtgever of dat de Opdrachtgever toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar om deze elementen te gebruiken. De Opdrachtgever stelt Envolutions schadeloos voor enige disputen ontstaande door claims en beschuldigingen van derden, en beschermt Envolutions en diens medewerkers.

8.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Envolutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Budgetten en Campagnes

9.1 Betreffende tegoeden die door externe software of programma’s worden gebruikt of services zoals adverteren te bekostigen, mocht dit door de Opdrachtgever zijn/haar rekening worden betaald en beheerd door Envolutions worden, kan Envolutions niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele overschrijding van 15% van een aangegeven budget. De processen voor het verrekenen van dergelijke tegoeden verschillen per programma of bedrijf en bovendien is het mogelijk dat er kwesties van afronding of aflopende campagneverplichtigingen worden toegepast door dezen. Hoewel Envolutions er naar streeft ondanks dergelijke regelingen overschrijdingen te voorkomen zijn deze niet uit te sluiten.

9.2 Budgetten ter behoeven van marketingcampagnes worden vooraf overeengekomen en kunnen niet tijdens de campagne(s) gewijzigd worden, tenzij schriftelijk overeengekomen met het bijkomende risico van een hogere   overschrijding van 15% zoals hierboven genoemd. De Opdrachtgever is van dit risico bewust en accepteert hiervan de gevolgen. Overeengekomen budgetten kunnen voor de start van de campagne(s) nog gewijzigd worden mits dit uiterlijk vijftien dagen voor dergelijke(n) schriftelijk of per mail kenbaar gemaakt wordt.

Offertes

10.1 De door Envolutions gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Envolutions is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk of telefonisch binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

10.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Uitvoering van services en overeenkomsten

11.1 Envolutions zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

11.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Envolutions derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Envolutions dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

11.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst dit vereist, heeft Envolutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Wijzigingen van services en overeenkomsten

12.1 Envolutions heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij De Opdrachtgever.

12.2 Indien partijen overeenkomen dat een overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Envolutions zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Envolutions de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

12.3 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Envolutions daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

13.1 Om het te verlenen van de aangeboden services zal de Opdrachtgever het volgende overeenstemmen:

 1. De Opdrachtgever zal Envolutions toegang verlenen tot de betreffende websites zolang de overeenkomst geldt, met het doel om de betreffende services uit te voeren. Dit kan afhankelijk van de service ook de mogelijkheid om nieuwe content toe te voegen, te verwijderen en veranderingen aan te brengen.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Envolutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Envolutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Envolutions zijn verstrekt, heeft Envolutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De Opdrachtgever zal, indien andere partijen tevens wijzingen maken op het raakvlak van de aangeboden services, Envolutions hierover inlichten alvorens een overeenkomst is geaccepteerd.
 4. De Opdrachtgever zal Envolutions bevoegdheid geven om diens logo’s, merk, handelsnaam, bedrijfsafbeeldingen, etc., te gebruiken voor het creëren van content en ander gebruik dat noodzakelijk wordt geacht door Envolutions voor de gebruikte service voor de betreffende site(s).
 5. De Opdrachtgever dient erop toe te zien dat uitvoering van de services met betrekking tot het imago of de beeldvorming van het bedrijf van de Opdrachtgever, in overeenstemming zijn met de richting van het bedrijf. Envolutions mag bij gebrek aan sturing, (met mededeling) op eigen ingeving handelen.
 6. Van tijd tot tijd kan het voorkomen dat de overheid sancties of belasting regels aanpast invloed hebbende op internet en elektronische commerce. De Opdrachtgever stemt overeen dat de Opdrachtgever verantwoordelijkheid is voor de inachtneming van deze wetten en regels en behoudt en beschermt Envolutions voor enige vorm van beschuldiging, claim, boetes of andere gecreëerde kosten.
 7. De Opdrachtgever garandeert Envolutions onvoorwaardelijk dat de Opdrachtgever zijn/haar betreffende website niet gehackt of op een andere manier geïnfecteerd met malware/spyware is vooraf het aanmelden voor diens gewenste services.

Bevestigingen

14.1 De Opdrachtgever begrijpt en erkent dat:

 • Met betrekking tot S.E.O. services heeft Envolutions geen invloed of controle over het beleid van de beoogde zoekmachines of directories met betrekking tot welke content of type sites zij nu of in de toekomst accepteren en/of bevorderen. De Opdrachtgever zijn website(s) kunnen onvindbaar zijn door een zoekmachine door toedoen van deze zoekmachine zelf. Hierdoor kan Envolutions geen plaats of rank garanderen.
 • Met betrekking tot S.E.O. services hebben verschillende zoekmachines hun eigen tijdsduur voor indexatie, inzendingen en wijzigingen. Dit kan van 2 uur oplopen tot een duur van 4 maanden. Envolutions probeert zo snel mogelijk de handelingen voor de betreffende services te realiseren, maar staat niet garant voor vertragingen door de zoekmachines.
 • Envolutions is niet verantwoordelijk voor wijzigingen gemaakt door andere partijen of door de Opdrachtgever zelf voor eventuele negatieve gevolgen van dien.
 • Envolutions zal geen reparaties verrichten op sites die gehackt, geïnfecteerd, of op andere wijze schadelijk voor gebruik zijn gemaakt.
 • Reparaties of herstelprocedures op websites van de Opdrachtgever zijn niet gegarandeerd. Eveneens als volledig herstel door het gebruik van back-ups.

Schadeloosstelling

15.1 De Opdrachtgever zal Envolutions (incl. dochterondernemingen, filialen, officieren, agenten, co-branders of andere partners en werknemers) schadeloos stellen voor elke eventuele claim, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven (inclusief, maar niet gelimiteerd tot redelijke advocaatkosten en alle gerelateerde kosten en uitgaven) opgelopen door Envolutions als gevolg van een claim, vonnis of arbitrage tegen Envolutions in verband met of voortvloeiend uit:

 1. Foto’s, illustraties, grafische beelden, audiomateriaal, videoclips, tekst, data of enige andere informatie, content of materiaal (schriftelijk, grafisch, audiovisueel of anders) verleent of gesuggereerd wordt aan Envolutions door de Opdrachtgever.
 2. Een claim die beweert dat Envolutions’ gebruik van de Opdrachtgever hun data, content of materiaal, inbreuk maakt op de rechten van het intellectuele eigendom van een derde partij.

Om te kwalificeren voor genoemde maatregelen en betalingen moet Envolutions:

 1. De Opdrachtgever binnen 14 dagen na vermelding een dergelijk geschreven klacht (door) sturen.
 2. De Opdrachtgever toestaan om het proces volledig te laten controleren in de verdediging en alle onderhandelingen, en mee te werken aan de Opdrachtgever zijn oplossing.

Envolutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Envolutions is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Envolutions kenbaar behoorde te zijn.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

16.1 De Opdrachtgever stemt in met het geheimhouden van de eigendommen, data, persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie van de Envolutions. Dit bevat, maar is niet gelimiteerd tot: geschreven of orale contracten en afspraken, handelsgeheimen, ‘know-how’, bedrijfstactieken en methoden, beleid, aantekeningen, rapporten, dossiers, in computer opgeslagen of gerelateerde informatie, financiële informatie en bronnen. Hiervan is informatie uitgesloten die:

 1. Bekend of bekend is geworden in het openbare domein of publiek op een manier dat enige vorm van breuk in verplichtingen of een overeenkomst uitsluit.
 2. Van te voren al bekend was of rechtmatig bemachtigde informatie van derden is.
 3. Onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij.
 4. Onderworpen is aan openbaarmaking onder gerechtelijk bevel.

16.2 De Opdrachtgever zal geen informatie in welke vorm dan ook, bekend aan derden maken of gebruik maken van de informatie voor een ander doel dan in de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Envolutions is beschreven. Niettegenstaande de beëindiging of afloop van een overeenkomst zijn Envolutions en de Opdrachtgever het overeen dat de verplichtingen met betrekking tot geheimhouding in werking blijven tot een hoogte van 10 jaar vanaf het moment van beëindiging van een overeenkomst.

Overmacht

17.1 Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn of zal worden geacht contractbreuk te hebben veroorzaakt door enige vertraging of mislukken van een of meer van de punten in overeenkomsten of services als dit een gevolg is van een oorzaak, conditie of situatie die buiten de redelijke macht van de partij om is ontstaan en deze niet met een redelijke toewijding kan worden verholpen. Als een geval voorkomt wat aan het bovenstaande voldoet, moet de betreffende partij per direct de andere partij op de hoogte stellen en zich inzetten om de geleden schade of gemiste potentie te minimaliseren.

Aansprakelijkheid

18.1 Envolutions is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van Envolutions.

Envolutions is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Envolutions bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

18.2 Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Envolutions en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.

18.3 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Envolutions op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die De Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit overeenkomsten door Envolutions, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.4 Schade waarvoor Envolutions op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien De Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Envolutions, tenzij De Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden

18.5 De Opdrachtgever vrijwaart Envolutions ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

18.6 Envolutions zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van indirecte, speciale of gevolgschade van, inclusief, maar niet gelimiteerd tot:

 • Waarborgbaarheid van verkoopbaarheid van de weergeven producten door een of meerdere services.
 • Verloren omzet, ongeacht of deze voorzienbaar was gebaseerd of aangenomen op basis van breuk van garantie, contract, onachtzaamheid of strikte aansprakelijkheid.
 • Het verlies van data of elke vorm van verlies in prestaties a.d.h.v. de services

18.7 Envolutions waarborgt geen garanties betreffende producten van derden, software, apparatuur, inhoud, hardware verkregen door derden partijen.

Eigendomsvoorbehoud

19.1 Alle door Envolutions geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, scripts, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van Envolutions totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Envolutions gesloten overeenkomsten is nagekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

19.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Envolutions zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Jurisdictie en disputen

20.1 Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die over of naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Gelderland. Zulks belet partijen evenwel niet in onderling overleg een gerezen geschil aan een geschikte eenscheidsgerecht te onderwerpen.

Binding aan opvolgers

21.1 De verschaffingen van overeenkomsten zullen bindend zijn en in het voordeel van beide partijen, hun erfgenamen, administrators, opvolgers en toegewezen personen.

Verwijsbaarheid

22.1 De Opdrachtgever mag niet overeenkomsten of diens rechten en plichten aan een derde partij opdragen zonder geschreven toestemming van Envolutions. Envolutions behoudt het recht om onderaannemers toe te wijzen als blijkt dat dit nodig is om binnen een tijdsbestek een project te voltooien.